BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CTY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

BÁO-CÁO-HOẠT-ĐỘNG-CỦA-BAN-KIỂM-SOÁT