BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT VÀ BKS CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

BIEN-BAN-HOP-NHOM