DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

NGHỊ-QUYẾT-Đại-Hội-Đồng-Cổ-Đông-Năm-2018