Nghị Quyết cử Ông Phan Hoàng Tuấn giữ chức Quyền chủ tịch HĐQT

scan0007