A – DÂY NHÔM TRẦN XOẮN

1. TỔNG QUAN
– Dây nhôm trần xoắn – A sử dụng cho đường dây tải điện trên không.

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
– TCVN 5064.

3. CẤU TRÚC DÂY
– (1). Sợi nhôm.