Cáp Trung Thế Treo Không Vỏ – 24kV

1. TỔNG QUAN
– Cp trung thế treo dùng để truyền tải, phn phối
điện, cấp điện p 12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24)
kV, tần số 50Hz, lắp đặt trn cột.
– Nhiệt độ lm việc di hạn cho phép đối với cp
l 900C.
– Nhiệt độ cực đại cho php khi ngắn mạch l 250oC,
– với thời gian khơng qu 5 giy.
2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
– Ty theo yu cầu của khch hng, VITHAICO cĩ khả
năng sản xuất Cp trung thế treo ở cấp điện p
12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) kV theo tiu chuẩn
– TCVN 5935-2/ IEC60502-2
3. NHẬN BIẾT DÂY
– Bằng màu cách điện : Màu đen.
– Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

4. CẤU TRÚC DÂY
Cấu tạo cáp
–  Ruột dẫn: ruột dẫn xoắn đồng tâm không cán ép chặt được xoắn từ
các sợi đồng cứng, nhôm cứng hoặc là loại dây nhôm lõi thép (As), có
hoặc không có chống thấm ruột dẫn.
–  Lớp cách điện: bằng XLPE