DÂY ĐỒNG TRẦN XOẮN

1. TỔNG QUAN
– Dây đồng trần xoắn – C sử dụng cho đường dây tải điện trên không, dây chống sét, tiếp đất…

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
– TCVN 5064.

3. CẤU TRÚC DÂY
– (1). Sợi đồng