Dây nhôm trần lõi thép

– Thông tin sản phẩm

Nội dung của sản phẩm, các thuộc tính v.v…