QUY CHẾ LÀM VIỆC (TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018)

QUY-CHE-LAM-VIEC-TAI-DAI-HOI