SƠ YẾU LÝ LỊCH ( DÙNG CHO CÁC ỨNG VIÊN VÀO BAN KIỂM SOÁT)

SO-YEU-LY-LICH-BKS