SƠ YẾU LÝ LỊCH ( DÙNG CHO CÁC ỨNG VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)

SO-YEU-LY-LICH