THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

THÔNG BÁO về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2019