THÔNG BÁO,NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH NGÀY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THÔNG BÁO,NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH NGÀY TỔ CHỨC ĐẠI HĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019