THƯ MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

scan0006