TỜ TRÌNH (V/V PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017 )

TỜ-TRÌNH-Phương-án-phân-phối-lợi-nhuận