TỜ TRÌNH (V/V THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018)

TỜ-TRÌNH-Thù-lao-HĐQT-và-BKS