BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

 

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

22/10/2020

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

20/07/2020

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020

20/07/2020

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020

20/04/2020

Báo cáo tài chính năm 2019

04/03/2020

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019

20/01/2020

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019

19/10/2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2019

14/08/2019

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019

20/07/2019

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

20/04/2019

Báo cáo tài chính năm 2018

06/03/2019

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

19/01/2019

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

09/03/2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2018

13/02/2019

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018

01/02/2019

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018

25/01/2019

Báo cáo tài chính năm 2017

25/01/2019

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017

24/01/2019

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017

23/01/2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017

23/01/2019

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017

18/01/2019

Giải trình lợi nhuận Quý 1 năm 2017

17/01/2019

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017

15/01/2019

Giải trình lợi nhuận năm 2016

01/11/2019

Báo cáo tài chính năm 2016

01/11/2019

Giải trình lợi nhuận quý 4 năm 2016 chênh lệch so với cùng kỳ

01/11/2019

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

01/11/2019

Giải trình lợi nhuận quý 3 năm 2016 chênh lệch so với cùng kỳ

01/11/2019

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

01/11/2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016

01/11/2019

Giải trình lợi nhuận bán niên năm 2016

01/11/2019

Giải trình lợi nhuận quý 2 năm 2016 chênh lệch so với cùng kỳ

01/11/2019

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016

01/11/2019

Giải trình lợi nhuận quý 1 năm 2016 chênh lệch so với cùng kỳ

01/11/2019

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

01/11/2019

Báo cáo tài chính năm 2015

01/11/2019

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015

01/11/2019

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015

01/11/2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015

01/11/2019

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015

01/11/2019

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015

01/11/2019

popup

Số lượng:

Tổng tiền: