ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên 2019

27/03/2019

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2019

27/03/2019

Tài liệu đại hội cổ đông 2019

09/03/2019

Thư mời họp đại hội cổ đông thường niên 2019

08/03/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp đại hội cổ đông thường niên 2019

13/02/2019

Báo cáo kiểm toán độc lập

01/11/2018

Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

01/11/2018

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2018

01/11/2018

Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần

01/11/2018

Giấy ủy quyền

01/11/2018

Giấy đề nghị

01/11/2018

Giấy đề nghị ứng cử kiểm soát viên

01/11/2018

Giấy đề nghị đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị / Kiểm soát viên

01/11/2018

Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS

01/11/2018

Sơ yếu lý lịch (dùng cho các ứng viên vào Hội Đồng Quản Trị)

01/11/2018

Sơ yếu lý lịch (dùng cho các ứng viên vào Ban Kiểm Soát)

01/11/2018

Quy chế làm việc (Tại Đại Hội Cổ Đông 2018)

01/11/2018

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

01/11/2018

Thông báo chốt ngày và mời họp ĐHCĐ 2018

01/11/2018

Thông báo (về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ thường niên 2018

01/11/2018

Nghị quyết ĐHCĐ 2017

01/11/2018

Biên bản ĐHCĐ thường niên 2017

01/11/2018

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2017

01/11/2018

Biên bản kiểm phiếu ĐHCĐ bất thường 2016

01/11/2018

Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2016

01/11/2018

Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2016

01/11/2018

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016

01/11/2018

Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2016

01/11/2018

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2016

01/11/2018

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và mời họp ĐHCĐ thường niên 2016

01/11/2018

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015

01/11/2018

Biên bản ĐHCĐ thường niên 2015

01/11/2018

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2015

01/11/2018

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và mời họp ĐHCĐ thường niên 2015

01/11/2018

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014

01/11/2018

Biên bản ĐHCĐ thường niên 2014

01/11/2018

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2014

01/11/2018

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013

01/11/2018

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2012

01/11/2018

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: