THÔNG BÁO

Đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát

25/02/2021

Thông báo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2020

08/02/2021

Thời gian chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020

04/01/2021

Thông báo giao dịch cổ phiếu

25/10/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu

25/10/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu

23/10/2020

Thông báo miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

23/10/2020

Thông báo miễn nhiệm Tổng Giám đốc

20/07/2020

Thông báo miễn nhiệm và điều đồng CBNV

20/07/2020

Nghị quyết thay đổi ban điều hành

20/07/2020

Thông báo bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

20/07/2020

Thông báo ủy quyền công bố thông tin

23/06/2020

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

 23/06/2020

Thay đổi ủy quyền công bố thông tin

15/06/2020

Hợp đồng kiểm toán

15/06/2020

Quyết định chọn Công ty kiểm toán

13/06/2020

Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giảm đốc

11/06/2020

Quyết định lập Công ty TNHH Cáp Điện VTC

10/06/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

05/06/2020

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 

30/05/2020

Về việc cơ cấu bộ máy tổ chức có thẩm quyền của HĐQT

30/05/2020

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi ngày 28/05/2020

30/05/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu

22/05/2020

Về việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc

09/05/2020

Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

08/05/2020

Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

08/05/2020

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Mekong

23/04/2020

Thông báo về việc thành viên HĐQT từ nhiệm

15/04/2020

Quyết định lập chi nhánh tại Cần Thơ

26/03/2020

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

24/03/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

14/03/2020

Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

14/03/2020

Quyết định lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ chí Minh

13/03/2020

Thông báo về việc thay đổi Nhận diện thương hiệu

31/12/2019

Quyết định bổ nhiệm Kế Toán Trưởng

04/10/2019

Quyết định miễn nhiệm Kế Toán Trưởng

04/10/2019

Quyết định miễn nhiệm Giám Đốc Tài Chính

04/10/2019

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi lần thứ 6)

16/09/2019

Quyết định miễn nhiệm quyền Tổng Giám Đốc

09/09/2019

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

09/09/2019

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

09/09/2019

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

13/08/2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng 

06/08/2019

Quyết định bổ nhiệm quyền Tổng Giám Đốc

27/07/2019

Quyết định miễn nhiệm Tổng Giám Đốc

27/07/2019

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

26/07/2019

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

24/07/2019

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

24/07/2019

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

20/07/2019

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

20/07/2019

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

19/07/2019

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

19/07/2019

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

10/07/2019

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

10/07/2019

Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

13/06/2019

Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn

31/05/2019

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

31/05/2019

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty

  11/05/2019

Giải trình báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán

25/04/2019

Công văn giải trình BCTC năm 2018

11/04/2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị (Bầu Chủ tịch HĐQT) NK 2018 – 2023

27/03/2019

Thông báo điều chỉnh ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019

13/03/2019

Tài liệu đại hội cổ đông 2019

09/03/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự hợp Đại hội cổ đông thường niên 2019

13/02/2019

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

01/02/2019

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

25/01/2019

Quyết định miễn nhiệm phó Tổng Giám Đốc

25/01/2019

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

24/01/2019

Quyết định cử ông Nguyễn Thế Anh giữ chức Tổng Giám Đốc

23/01/2019

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

23/01/2019

Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

18/01/2019

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

17/01/2019

Nghị quyết cử bà Mai Phan Cẩm Tú đảm nhận công tác Kế Toán Trưởng

15/01/2019

Nghị quyết cử ông Phan Hoàng Tuấn giữ chức quyền Chủ tịch HĐQT

01/11/2018

Báo cáo về ngày chở về thành cổ đông lớn

01/11/2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

01/11/2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

01/11/2018

Nghị Quyết Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

01/11/2018

Nghị Quyết Miễn nhiệm chức vụ thư ký công ty

01/11/2018

Quyết định ban hành  quy chế tài chính ( Công ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Thái)

01/11/2018

Bổ nhiệm giám đốc tài chính

01/11/2018

Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

01/11/2018

Nghị quyết miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị

01/11/2018

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

01/11/2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu  của người nội bộ của công ty đại chúng

01/11/2018

Quyết định nghỉ việc Phó Tổng Giám Đốc công ty

01/11/2018

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

01/11/2018

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

01/11/2018

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

01/11/2018

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

01/11/2018

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

01/11/2018

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

01/11/2018

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty

01/11/2018

Quyết định về việc bổ nhiệm người phụ trách công ty

01/11/2018

Thông báo thay đổi nhân sự

01/11/2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017

01/11/2018

Thông báo về việc đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016

01/11/2018

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

01/11/2018

Thông báo miễn nhiệm thành viên HĐQT

01/11/2018

Bảng giá đại lý hiện hành áp dụng từ 28/12/2016

01/11/2018

popup

Số lượng:

Tổng tiền: